سفر کوتاه میشون با شخصیت مرموزی مثل ویرجیل ممکن است سوالاتی را در ذهن طرفداران سریال ایجاد کرده باشد و آن ها منتظر شروع نیم فصل دوم هستند که همه چیز را در این مورد بفهمند.

اما آیا در قسمت نهم فصل دهم که اولین قسمت از نیم فصل دوم است شاهد حضور میشون و روایت سفرش خواهیم بود؟

آنجلا کانگ در این مورد گفت :

“اون با ویرجیل به یه سفر کوتاه رفت، ولی نه، قرار نیست که وقتی برگردیم فورا میشون رو ببینیم و منم نمیخوام بگم که اون دقیقا کی برمیگرده. با اینحال هنوزم داستان بیشتری برای میشون وجود داره و یه سری مطالب اساسی در مورد اون هست که امیدوارم برای مخاطب ها جالب باشه. توی این سفری که با ویرجیل داره، شما میشون رو می بینید که تصمیم های بسیار احساسی و پیچیده ای میگیره.”