اینترتینمنت ویکلی اولین تصویر رسمی از دریل دیکسون در فصل نهم مردگان متحرک را منتشر کرد.

 

 

تصویر در سایز اصلی