همانطور که می بینید ، ریک و میشون در حال رهبری مردم برای رویارویی نهایی با نگان و ناجی ها هستند.

 

قسمت پایانی فصل هشتم همزمان با پخش از شبکه ی AMC ، در سینماهای کل کشور پخش خواهد شد.