اولین پوستر از فصل چهارم ترس از مردگان متحرک منتشر شد :