تقریبا به شروع نیم فصل دوم فصل هشتم نزدیک شده ایم و در این راستا دو تصویر تازه از نیم فصل دوم منتشر شده است.