گفته میشود در نیم فصل دوم از فصل دهم شاهد نزدیک شدن ارتباط بین کانی و دریل خواهیم بود. و خواهیم دید که این دو بازمانده بعد در نیم فصل دوم، نزدیک تر از همیشه خواهند بود و ممکن است حتی نشانه هایی از روابط عاشقانه را بین این دو شاهد باشیم. این احتمال قبل ها با کارول پیش بینی میشد. اما حالا شاهد این هستیم که هم کارول هم کِلی، خواهر کانی، متوجه احساسات بین این دو کاراکتر شده اند.

دریل و کانی، به همراه تعداد دیگری از کاراکترها در غار گرفتار شده اند. اما این اولین ماموریت آنها با همدیگر نیست. این دو نفر قبلا هم در قسمت 13 در فصل نهم، در ماموریتی مشترک به دنبال هنری رفته اند و در قسمت 5 از فصل دهم هم به دنبال خواهر گمشده کانی، یعنی کِلی رفته اند. و هر دوی این ماموریت ها موفقیت آمیز بوده اند. که با این حساب این دو نفر ثابت کرده اند که از برخی جهات تیم بهتری نسبت به تیم کارول و دریل هستند.