سیدنی پارک بازیگر نقش سیندی، رهبر اوشن ساید تایید کرد که به سریال برخواهد گشت. او در فصل دهم آخرین بار در قسمت هشتم دیده شد و بعد از آن از داستان حذف شد.

پارک در این مورد گفت :

“من چیزی نمیتونم بگم، ولی فقط بدونید که سیندی زنده ست.”